Общи условия

за достъп до двудневен семинар „Рестартирай тялото, ума и духа 5” в гр. София, организиран от „Куантум Ивентс” ООД

Чл. 1. С настоящите Общи условия (ОУ) се определят реда, правилата и сроковете, съгласно които, „Куантум Ивентс” ООД предоставя достъп до двудневния семинар „Рестартирай тялото, ума и духа 5”.

Дефиниции и обвързване

Чл. 2.
  • „ОРГАНИЗАТОР” - „Куантум Ивентс" ООД, с ЕИК 203875361, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Руен" No 21, Република България;
  • „ПОТРЕБИТЕЛИ” - потребителите на услугата семинар;
  • „СЕМИНАР” - Двудневният семинар „Рестартирай тялото, ума и духа 5” в гр. София, който ще се проведе на 2 и 3 Ноември 2024г.;
  • „САЙТ” - уеб сайтът www.petersage.bg.
Настоящите ОУ са правнообвързващи за ОРГАНИЗАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, след като ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изрично отбележат в съответното поле в САЙТА, че ги приемат. Чл. 3. СЕМИНАРЪТ ще се проведе на датите 2-3.11.2024, през времевия интервал 8:00ч - 22:00ч в град София Чл. 4. (1) Достъпът до СЕМИНАРА се разрешава от ОРГАНИЗАТОРА срещу валидно закупен билет, като покупката се осъществява електронно, на САЙТА. (2) По отношение на покупката на билет се прилагат всички съответни норми, регулиращи електронната търговия в Р България и в ЕС, включително – специалната защита на потребителите в условия на електронна търговия. Чл. 5. Билетите за СЕМИНАРА са ограничен брой и ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да откаже продажба на билет, в съответствие със сроковете и разпоредбите на ОУ по-долу.

Цени, методи на плащане

Чл. 6. (1) Цените на билетите за СЕМИНАРА са, както следва:
Билети „GOLD БИЛЕТ” на редовна цена от 399 (триста деветдесет и девет) лв с вкл. ДДС.
Билети „PLATINUM БИЛЕТ” на редовна цена от 499 (четиристотин деветдесет и девет) лв с вкл. ДДС.
Чл. 7. ОРГАНИЗАТОРЪТ приема следните методи за плащане цената на билетите:
7.1. Плащане чрез банков превод, наредено от ПОТРЕБИТЕЛЯ на следната банкова сметка:
Банка : Обединена българска банка
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG61UBBS81551010557839 BG61UBBS81551010557839 основанието на банковия превод следва недвусмислено да се посочи, че се плаща цена на билет за СЕМИНАР на 2-3.11.2024г., както и име и презиме на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
В този случай, в секцията за закупуване на билети на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отбелязва като метод на плащане „Чрез банков превод/Bank Transfer”. С това отбелязване автоматично запазва съответния брой билети за СЕМИНАРА. ОРГАНИЗАТОРЪТ се счита за обвързан със запазването на билета/билетите в срок от 2 (два) работни дни след този момент. В случай на плащане, направено след този срок, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право, по своя преценка, да откаже продажбата на съответния брой билети, при което дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в едномесечен срок връщане, за негова сметка, на платената цена. 7.2. Електронно картово плащане през системата „Stripe”.
Чл. 8. Ако ПОТРЕБИТЕЛ, който е закупил билет, явил се е на време, слушал е лекциите и е участвал в упражненията през двата дни на СЕМИНАРА и смята, че не е научил нищо, което ако приложи, няма да доведе до подобряване на качеството на живота му, има право да изисква връщане на цената за билета. В такъв случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ОРГАНИЗАТОРА за искането си на ел. поща: events@petersage.bg най-късно до 23:59 часа на 3 Ноември 2024г. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да посочи имена, номер на билет, документ за извършено плащане и телефон за обратна връзка.

ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен да уважи такова искане и да възстанови 100% от платената сума в рамките на 30 календарни дни след постъпване на искането от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Сключване на индивидуалния договор

Чл. 9. Индивидуалният договор за предоставяне на достъп до СЕМИНАРА се счита сключен от момента на:
(1) получаване на цената на билета в банковата сметка на ОРГАНИЗАТОРА, ако плащането е извършено по банков път. В рамките на 3 работни дни, след като надлежно установи плащането на цената на билета, ОРГАНИЗАТОРА изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail, който съдържа неговия дигитален билет/билети, във формат, подходящ и за принтиране.
(2) или след получено плащане чрез системата „Stripe”, ОРГАНИЗАТОРА изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail, който съдържа неговия дигитален билет/билети, във формат, подходящ и за принтиране.; Чл. 10. Билети съдържат:
  • Вид на билета;
  • Уникален номер на билета, който служи за идентификатор при регистрация за СЕМИНАРА;

Права и задължения на потребителя

Чл. 11. Срещу представяне на закупения билет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава право на:
(1) За ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили "GOLD БИЛЕТ":
  • Достъп до СЕМИНАРА и настаняване в определените места за "GOLD Билет" на залата;
  • Работна тетрадка;
(2) За ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили "PLATINUM БИЛЕТ":
  • Достъп до СЕМИНАРА и настаняване в предната част на залата;
  • Работна тетрадка;
Чл. 12. (1) В случай, че посещението на СЕМИНАРА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ предполага използване на инвалиден стол, други помощни средства, или други специални потребности, свързани с настаняването и присъствието на ПОТРЕБИТЕЛЯ на СЕМИНАРА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомил за това ОРГАНИЗАТОРА най-късно 10 календарни дни преди датата на СЕМИНАРА, ОРГАНИЗАТОРА полага всички практически възможни и разумни усилия да удовлетвори съответните потребности.
(2) В случай, че не е в състояние да удовлетвори потребностите на Потребителя по предходната алинея, ОРГАНИЗАТОРА го уведомява за това в разумен срок.

Права и задължения на ОРГАНИЗАТОРА

Чл. 13. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява обществения ред в рамките на помещенията, в които се провежда СЕМИНАРА и в тази връзка си запазва правото незабавно и без предупреждение да отстранява Потребители, които с вида или поведението си нарушават общоприетите стандарти за добрите нрави или представляват заплаха за живота и/или здравето на лектора, на други Потребители, доброволци или на персонала на ОРГАНИЗАТОРА.
Чл. 14. ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя на Потребителите допълнителни информационни и промоционални материали, изцяло по своя преценка. Чл. 15. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава своевременно да информира Потребителите за всички съществени обстоятелства относно изпълнението на индивидуалния договор с тях, включително, но не само, относно промени и непредвидени обстоятелства, съгласно тези ОУ, като актуализира тези ОУ в САЙТА.

Комуникация между ОРГАНИЗАТОРА и потребителите

Чл. 16. Всички съобщения изпратени от ОРГАНИЗАТОРА до адреса на електронната поща, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е попълнил в съответната секция на САЙТА, се считат за валидно получени от потребителя, включително, но не само, съобщения, свързани с изпълнението и прекратяването на Индивидуалния договор.
Чл. 17. Всички съобщения, отправени от Потребителя на официално посочения адрес за електронна кореспонденция в САЙТА ще се считат за валидно получени от ОРГАНИЗАТОРА в рамките на същия календарен ден.

Защита на личните данни

Чл. 18. (1) ОРГАНИЗАТОРЪТ е администратор на личните данни на Потребителя съгласно дефиницията на Регламент ЕС 2016/679 и поставя на САЙТА своята Политика за поверителност.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ, преди за започне да използва услугите, представяни чрез САЙТА, включително – преди да предостави на ОРГАНИЗАТОРА за администриране свои лични данни, потвърждава чрез отбелязване в съответната секция приемането на Политиката за поверителност (Privacy Policy) и политика за бисквитки (Cookies policy). (3) Цялото съдържание на СЕМИНАРА, включително разговори и интервенции на лектора с някои потребители могат да бъдат заснети от фотограф и записани на видео, за което потребителите са длъжни да подпишат форма за съгласие по време на регистрацията на СЕМИНАРЪТ. При отказ на потребител да подпише такава форма, ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да откаже достъп до СЕМИНАРА, като в този случай не дължи връщане на сумата за билета или каквото и да е друго обезщетение.

Промени, Непредвидени обстоятелства и Force Majeure

Чл. 19. В случай, ОРГАНИЗАТОРЪТ реши по своя преценка да отмени или отложи СЕМИНАРА, и/или СЕМИНАРЪТ не може да бъде проведен поради ограничения във връзка епидемичната обстановка, ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен да насрочи нова дата за СЕМИНАРА или дължи на Потребителя връщане на цената на билета, в срок от 60 календарни дни след момента на разпространяване на информацията за тази отмяна, като тази информация, независимо от комуникационния канал, по който достига до обществото, следва да изхожда от ОРГАНИЗАТОРА.
Чл. 20. В случай, че провеждането на СЕМИНАРА бъде осуетено в резултат на непреодолима сила, така, както тя е дефинирана в чл. 306 от Търговския закон, ОРГАНИЗАТОРА не носи отговорност спрямо Потребителите и може, по своя преценка, да задържи получената цена за билетите.

Приложимо право и разрешаване на спорове

Чл. 21. Към договорните отношения между ОРГАНИЗАТОРА и Потребителите е приложимо правото на Република България, като споровете в тази връзка се разглеждат от компетентния български съд.

Други условия

Чл. 22. Потребителите са длъжни да се явят за регистрация, предоставяйки валиден дигитален или хартиен билет, най-късно в 08:00 часа в деня и мястото на СЕМИНАРА.
Настоящите ОУ са утвърдени от Управителя на ОРГАНИЗАТОРА на 2022 г.